Terms

 

Regulamin korzystania z portalu eMultiPoetry

§ 1. Postanowienia wstępne
1. Celem portalu eMultiPoetry jest stworzenie techniczno-pedagogicznego środowiska dla rozszerzenia wiedzy na temat języków i poezji współczesnej, przez kolektywne tłumaczenie i międzynarodową promocję powstałych wierszy.
2. Portal eMultiPoetry prowadzony jest przez Fundację Poemat z siedzibą w Krakowie przy ul. Filareckiej 16/5 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000170067, oznaczaną dalej jako Poemat.
3. Poemat oświadcza, że za pośrednictwem portalu eMultiPoetry nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej lub zarobkowej.
4. eMultiPoetry - oznacza zarówno portal eMultiPoetry jaki i wszystkie inne strony internetowe,  powiązane z tym portalem, które są administrowane przez Fundację Poemat. 
5. Niezbędnym dla korzystania ze portalu eMultiPoetry jest posiadanie przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, wraz z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

§ 2.  Przedmiot świadczonych usług
1. Za pośrednictwem portalu eMultiPoetry Fundacja Poemat:
a. udostępnia użytkownikowi oprogramowanie służące do tworzenia i rozpowszechniania wierszy;
b. udostępnia bazę danych umożliwiającą użytkownikom przechowywanie wierszy i innych treści oraz ich komentowanie i ocenę;
c. prowadzi bazę kont użytkowników umożliwiającą wyszukiwanie użytkowników i wymianę między nimi informacji.
2. Korzystanie z usług świadczonych przez Poemat jest bezpłatne i wymaga rejestracji. Korzystanie z oprogramowania Flash Chat jest bezpłatne i anonimowe; użytkownik może opcjonalnie podać dane identyfikujące.
3. Poemat zastrzega sobie prawo całkowitego lub częściowego zaprzestania świadczenia usług i tymczasowego uniemożliwienia dostępu do eMultiPoetry z powodów technicznych lub organizacyjnych. 

§ 3. Rejestracja 
1. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
2. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresemhttp://www.emultipoetry.eu/pl/register/, zaakceptowaniu warunków niniejszego regulaminu i potwierdzeniu rejestracji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Rejestracja kończy się utworzeniem konta użytkownika.
4. Z chwilą potwierdzenia rejestracji użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług określonych w §2 pkt 1 niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków niniejszego regulaminu.
5. Umowa z ust. 4 zawierana jest na czas nieoznaczony.

§ 4. Dane osobowe
1. Dane osobowe użytkowników ujawnione przez nich w trakcie korzystania z portalu eMultiPoetry, a w szczególności w czasie rejestracji i edycji konta przetwarzane są przez Poemat w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług określonych w §2 pkt 1 niniejszego regulaminu.
2. Daną osobową niezbędną do świadczenia usług przez Poemat jest adres poczty elektronicznej.
3. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze portalu eMultiPoetry w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych administratorów eMultiPoetry zajmująca się administracją bazy. 
4. Z chwilą potwierdzenia rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej.
5. Poza wyjątkami przewidzianymi przez prawo, Poemat zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych użytkowników osobom trzecim. 


§ 5 Obowiązki użytkownika
1. Użytkownik zobowiązany jest do:
a. niezwłocznego poinformowania Fundacji Poemat o zaprzestaniu używania adresu poczty elektronicznej ujawnionego w czasie rejestracji. 
b. przestrzegania autorskich praw majątkowych, dóbr osobistych, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych oraz innych praw osób trzecich;
c. powstrzymywania się od działań, które naruszałyby prywatność innych użytkowników, w szczególności poprzez ujawnienie ich danych osobowych;
d. powstrzymania się od działań naruszających dobre obyczaje, a w szczególności propagujących pornografię, dyskryminację rasową lub ideologie totalitarne;
e. powstrzymywania się od działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie eMultiPoetry, a w szczególności działań polegających na modyfikowaniu, usuwaniu lub utrudnianiu dostępu do kont innych użytkowników lub działań powodujących nieuzasadnione obciążenie zasobów informatycznych eMultiPoetry;
f. powstrzymania się od bezpodstawnego formułowania zastrzeżeń o jakich mowa w §8 niniejszego regulaminu.
2. Wszystkie treści prezentowane na eMultiPoetry, udostępniane są wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych, bez zgody Poemat lub innego uprawnionego. Zabronione jest również wykorzystywanie jakichkolwiek elementów tekstowych, graficznych lub muzycznych, jak również elementów kodu lub struktury strony.
3. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek usług dostępnych na eMultiPoetry w celach komercyjnych.
4. W stosunku do użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu Poemat może, mając na uwadze charakter naruszenia, zawiesić świadczenie na jego rzecz usług określonych w §2 pkt 1 niniejszego regulaminu poprzez czasową blokadę konta użytkownika lub usunąć konto użytkownika w trybie natychmiastowym, bez konieczności uprzedzenia i powiadamiania użytkownika, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Poemat umowy  o świadczenie usług określonych w §2 pkt 1 niniejszego regulaminu.

§ 6. Prawa autorskie do utworów rozpowszechnianych za pośrednictwem eMultiPoetry
1. Wiersze online powstają na specjalnie skonstruowanym czacie. Istotą procesu twórczego jest wybór i opracowanie przez moderatora treści przesyłanych przez użytkowników. Użytkownik przystępując do pisania wiersza online wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie jego treści oraz ich twórcze przetworzenie przez moderatora. Prawa autorskie do stworzonego wiersza przysługują wyłącznie moderatorowi. 
2. W przypadku publicznego udostępniania wiersza online Poemat zobowiązuje się do ujawnienia przy wersie, który powstał z inspiracji danego użytkownika jego imienia, nazwiska lub pseudonimu, pod którym został zarejestrowany albo tymczasowej nazwy użytkownika niezarejestrowanego (tzw. nick). Użytkownik może zastrzec, że chce zrezygnować z tego prawa.
3. Prawa autorskie do wierszy stworzonych przy pomocy udostępnionego oprogramowania eMultiPoetry Games należą do użytkownika. W chwili przesłania wiersza na serwer administrowany przez Poemat użytkownik udziela na rzecz Poemat licencji na ten utwór. 
4. Prawa autorskie do utworów zamieszczonych przez użytkownika na portalu eMultiPoetry, a w szczególności wierszy należą wyłącznie do tego użytkownika. W chwili przesłania utworu na serwer administrowany przez Poemat, użytkownik udziela na rzecz Poemat licencji na ten utwór. 
5. Z chwilą potwierdzenia rejestracji użytkownik uzyskuje prawo do tłumaczenia wszystkich wierszy umieszczonych na eMultiPoetry. Z chwilą udostępnienia publicznego  tłumaczenia na eMultiPoetry użytkownik uzyskuje za pośrednictwem Poemat prawo do korzystania i rozporządzania tłumaczeniem i udziela na rzecz Poemat licencji na tłumaczenie. Postanowienia tego nie stosuje się jeśli twórca wiersza dokonał skutecznego zastrzeżenia o jakim mowa w §6 ust. 7 pkt b niniejszego regulaminu.
6. Ilekroć w tym paragrafie mowa jest o licencji rozumie się przez to bezpłatne, niewyłączne, nieograniczone terytorialnie upoważnienie od osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do korzystania z danego utworu na następujących polach eksploatacji:
a. zwielokrotnianie techniką cyfrową i drukarską;
b. wprowadzanie do obrotu egzemplarzy;
c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie;
d. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
7. Licencja jest udzielania na cały okres trwania autorskich praw majątkowych do utworu. Osoba, której przysługują autorskie prawa majątkowe zezwala licencjobiorcy do udzielania dalszych licencji osobom trzecim. Równocześnie z udzieleniem licencji użytkownik upoważnia licencjobiorcę do:
a. pierwszego udostępnienia utworu publiczności;
b. zezwalania na dokonywanie tłumaczeń utworu oraz zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z tych tłumaczeń w zakresie wskazanym w licencji.  Osoba, której przysługują autorskie prawa majątkowe może w terminie 7 dni od dnia udzielenia licencji zastrzec, że ten punkt nie będzie mieć zastosowania do konkretnego utworu.
8. Odwołanie lub inne przedterminowe zakończenie licencji wymaga do swojej ważności zachowania formy pisemnej. 

§ 7. Odpowiedzialność
1. Poemat zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. 
2. Poemat nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wadliwego funkcjonowania portalu eMultiPoetry, jeśli nie zostały spowodowane przez umyślne i zawinione zachowanie pracowników Poemat lub osoby upoważnione, które w zakresie czynności powierzonych nie prowadzą działalności gospodarczej lub zarobkowej. 
4. Poemat oświadcza, że za wyjątkiem wyraźnie wskazanych sytuacji, oprogramowanie udostępniane za pośrednictwem eMultiPoetry jest dziełem osób trzecich. Poemat nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość ich funkcjonowania oraz za szkody powstałe w wyniku ich działania na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika.
3. Poemat oświadcza, że nie prowadzi stałej kontroli treści baz danych, o których mowa w §2 ust 1 pkt b i c niniejszego regulaminu. Poemat nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane lub przekazywane przez użytkowników. 
4. Poemat nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których odsyłają eMultiPoetry.

§ 8. Informowanie o błędach i naruszeniach
1. Każdy użytkownik może poinformować Poemat o błędach lub naruszeniach wykrytych na portalu eMultiPoetry, a w szczególności o fakcie naruszenia praw autorskich lub innych praw osób trzecich  (zastrzeżenie). 
2. Po otrzymaniu zawiadomienia Poemat może wedle swojego uznania zablokować dostęp do treści ujętej w zastrzeżeniu albo zawiadomić pocztą elektroniczną o złożeniu zastrzeżenia użytkownika, który ją zamieścił wzywając go do udzielenia wyjaśnień. W zawiadomieniu Poemat nie ujawnia danych osobowych użytkownika zgłaszającego zastrzeżenie.
3. W przypadku nieotrzymania wyjaśnień w rozsądnym terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od chwili zawiadomienia lub otrzymania wyjaśnień niewystarczających do przyjęcia, że treść ujęta w zastrzeżeniu jest zgodna z prawem, Poemat kasuje tę treść ze swojego serwera. 

§ 9. Zmiany regulaminu i zakończenie korzystania eMultiPoetry

1. Poemat zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu. 
2. O zmianach Poemat informuje niezwłocznie zarejestrowanych użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. W razie braku akceptacji zmienionych warunków niniejszego regulaminu lub z innych przyczyn użytkownik może wypowiedzieć umowę o jakiej mowa w §3 ust. 4 niniejszego regulaminu poprzez zgłoszenie żądania o usunięcie konta.
4. Poemat kasuje konto w terminie 3 tygodni od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. W stosunkach między Poemat a użytkownikiem, prawem właściwym jest prawo polskie. 
2. W braku odmiennego postanowienia wszystkie zgłoszenia, zastrzeżenia i oświadczenia powinny być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
biuro@poemat.com.pl
3. Jeśli z jakichkolwiek przyczyny postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne, to pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 

4. Jeśli prawo właściwe na to zezwala, nieważne postanowienie niniejszego regulaminu należy tak interpretować, aby nadać mu znaczenia zgodne z prawem.